مشخصات فردی و زندگینامه
نام:عباسعلی
نام خانوادگی:رستمی ثانی
نخصص ها:فقه و اصول

زندگی نامه

زندگینامه ایشان بزودی ثبت خواهد شد